1. Az óvodáztatási kötelezettség és az alóli felmentés [Nkt. 8.§ (2) bek.]

          1.1       2019. július 26 – december 31.

Annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek negyedik életévét betölti, beáll az óvodáztatási kötelezettség. (Korábban öt éves kor volt a határ.)

Jelenleg az egyházi fenntartású intézményben a korábbi gyakorlat szerint a fenntartó mentheti fel , de már csak a három éves, 4. életévét még be nem töltött gyermeket.

Az óvodavezető és a védőnő egyetértése szükséges.

          1.2       2020. január 1-től

E téren változás, hogy 2020. január 1-től a felmentés közigazgatási hatósági jogkörbe kerül át:

Annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek negyedik életévét betölti

Kormány rendeletében kijelölt szerv mentheti majd fel. [felmentést engedélyező szerv]

Szülői kérelem benyújtásának határideje: tárgyév május 25.

Ha szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

Ügyintézési határidő: 60 nap

A döntés ellen közigazgatási per indítható (közléstől számított 15 nap)

2. A tankötelezettség teljesítésének megkezdése [Nkt. 45.§ (2) bek.]

          2.1       A tankötelezettség annak az évnek szeptember 1-jétől áll be, amelyben a gyermek augusztus 31-ig 6. életévét betölti.

          2.2       Általános szabály, hogy a szülő kérelmezi a hatóságnál – még nincs kijelölve, hogy melyiknél.

          2.3       Szülői kérelem benyújtásának határideje: az iskolakezdés évében január 15-ig.

          2.4       Nincs szükség szülői kérelemre, ha a szakértői bizottság a kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja.

         2.5       A Kormány rendeletében kijelölt szerv 60 napon belül dönt. [felmentést engedélyező szerv]

         2.6       Ha szakértőt kell meghallgatni, csak szakértői bizottság rendelhető ki.

         2.7       A döntés ellen közigazgatási per indítható (közléstől számított 15 nap)

         2.8       Ha a gyermek hatéves kora előtt eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, a szülő kérelmére a tankötelezettség megkezdéséről a felmentést engedélyező szerv dönt.

         2.9       Az óvodáztatás, tankötelezettség teljesítése kapcsán tehát elmondható, hogy ezen túl minden gyermeknek legalább két évet kell óvodába járnia, amelyből az utolsó év az iskolára készíti fel.