Hirdetmény a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Fecskefészek Óvodájába a 2019/2020-as nevelési évre történő beíratás és felvétel rendjéről

Óvodai csoportjainkba várjuk azokat a gyermekeket, akik az óvodai felvétel időpontjától számított fél éven belül betöltik harmadik életévüket.
A 2019. szeptember 1-től óvodakötelesek beíratásának időpontja és helyszíne: 2019. május 7-9. 8.00-16.30 között a Bajcsy-Zsilinszky E. u. 74. szám alatt, a Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola titkárságán.

Az intézmény vezetője 2019. június 10-ig értesíti a szülőket az óvodai jogviszonnyal kapcsolatos döntéséről, a gyermek felvételéről. A nevelési év első napjától, 2019. szeptember 1-től az óvodai felvétel a szülő írásbeli kérésére az óvodai férőhelyek számának függvényében folyamatosan történik. Óvodánk a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában működő többcélú, közös igazgatású intézmény országos beóvodázású óvodájaként működik, mely nyitott minden keresztyén család gyermeke előtt. Elsődleges felvételi körzetünk Budapest XVIII. kerülete, Pestszentlőrinc-Pestszentimre. A felvételnél az evangélikus felekezethez való tartozás előnyt jelent, de nem feltétel. Intézményünk az alapító okiratban foglaltak alapján fogad integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket.

Általános tudnivalók:

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (2) értelmében a szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője a jogszabályban foglaltak szerint köteles eljárni. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol szülője dolgozik. Ezzel együtt az szülőt megilleti a szabad óvodaválasztás joga.
Az óvodai felvételről a körzethez való tartozás, a keresztyén nevelés iránti igény és a különleges bánásmód ellátásának mérlegelése alapján az intézmény vezetője dönt. A szülő a döntés ellen a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37.§ alapján a kézhezvételtől számított 15 napon belül a fenntartóhoz benyújtott fellebbezéssel élhet.

A gyermeket csak a törvényes képviselői, együttesen írathatják be. Bármelyik szülő akadályoztatása esetén a távollévő szülő meghatalmazást adhat szülőtársának, hogy nevében eljárjon. Különélő szülők esetében akkor van lehetőség csak az egyik szülő eljárására, ha a bíróság a másik szülő felügyeleti jogát megvonta.

Kérjük, hogy a beíratásra mindenképpen hozzák magukkal beíratandó gyermeküket,
valamint az alábbi dokumentumokat:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy az azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított
    személyi azonosító igazolványt
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt
  • a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
  • a gyermek TAJ kártyáját
  • a gyermek keresztlevelét vagy a család lelkészi ajánlását
  • sajátos nevelési igény esetén az erről szóló dokumentumokat

Zámbóné Karner Anikó
igazgatóhelyettes